Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi Ing. Vítem Syrovým, IČ: 65 44 01 96 se sídlem Nad Závěrkou 8/773, 169 00  Praha 6 (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“.
 2. VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na doméně http://www.ingecko.cz (dále jen „internetové stránky“). Smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může výjimečně dojít i konkludentně (dodáním), u spotřebitelů však musí dojít vždy k potvrzení objednávky.
 3. Zrušit již prodávajícímu odeslanou objednávku nelze. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže).
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Tyto VOP též:
 6. a) informují kupující – osoby, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (v těchto VOP označovány jako „spotřebitelé“) o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele;
 7. b) obsahují souhlas kupujících – fyzických osob (dále též „subjekty údajů“) ke zpracování osobních údajů prodávajícím a informují subjekty údajů o tom, na jaké období, pro jaký účel a k jakým osobním údajům je souhlas dáván.

 

Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

Kupní cena

 

 1. Kupní cena zboží uvedená na internetových stránkách je platná v okamžiku objednání.
 2. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.
 3. Kupní cenu lze platit buď u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení zboží na dobírku nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.
 4. Prodávající vystavuje daňový doklad (fakturu) a zasílá jej kupujícímu v elektronické formě nebo přímo s dodávaným zbožím.

 

Dodací podmínky

 

 1. Zboží je expedováno do 14 dnů ode dne přijetí objednávky.
 2. Dodáním se v těchto VOP rozumí předání zboží k dispozici kupujícím.

 

Vady zboží – obecná ustanovení

 

 1. Při uplatnění nároků z vad je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.
 2. Na kupující – spotřebitele se dále vztahují následující ustanovení týkající se vad zboží (body 16. až 23.).

 

Spotřebitelská záruka

 

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad.
 2. Vyskytnou-li se v době trvání záruky na knize či jiném zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli novou knihu či zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat novou knihu či zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením (náraz, pád, voda apod.), opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním a vlastními úpravami zboží.
 4. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel písemnou reklamací u prodávajícího v jeho sídle.
 5. Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.
 3. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Subjekt údajů poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon). Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každá objednávka či každá změna (aktualizace) registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku.
 2. Subjekt údajů má na základě své písemné žádosti právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu, kontrolu či změnu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti subjektu údajů vymazat z databáze. Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle § 82 občanského zákoníku.
 3. Prodávající je registrován ve Veřejném registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00077414 / 001.
 4. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

 

Společná ustanovení

 

 1. Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.
 2. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající není povinen umožnit spotřebiteli přístup ke smlouvě, a proto se doporučuje spotřebiteli trvale uchovat uzavřenou smlouvu, tj. potvrzenou objednávku a tyto VOP.
 3. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy. Ve vztazích s mezinárodním prvkem se sjednává příslušnost soudů České republiky a místní příslušnost soudu se stanoví dle sídla prodávajícího (nezvolí-li prodávající vedení rozhodčího řízení).
 4. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

  

Ustanovení závěrečná a přechodná

 

 1. Tyto VOP se zveřejňují spolu s předchozími verzemi na internetových stránkách. Originál VOP je uložen v sídle prodávajícího.
 2. Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.
 3. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost. 

Účinnost

 

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 28. 1. 2018 a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.

  

V Praze dne 28. 1. 2018